Privacy Policy - Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Účel dokumentu
Účelom tohto dokumentu je, aby ste boli oboznámený so zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov – GDPR – General Data Protection Regulation, v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Ak sa v ďalšom texte tohto dokumentu hovorí o "nás" alebo "našej spoločnosti", myslí sa tým spoločnosť: Slov-Nova s.r.o., IČO: 315 610 63, so sídlom Radzovce 500, 985 58 Radzovce, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, vložka 340/S.
Udelením súhlasu nám dávate možnosť informovať vás o našich aktivitách a obchodných ponukách.
Správca osobných údajov
Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Slov-Nova s.r.o., IČO: 315 610 63, DIČ: 20 20 46 46 55, IČ DPH: SK20 20 46 46 55, so sídlom Radzovce 500, 985 58 Radzovce, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka 340/S, ktorá prevádzkuje webové stránky slovnova.sk.
Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: info@slovnova.sk, tel.: +421915041200
Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú fyzickú alebo právnickú osobu.
Účely a rozsah spracovávania osobných údajov
Správca spracúva osobné údaje kupujúceho z týchto dôvodov:
• Na účely § 13 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
• Pre realizáciu obchodnej transakcie budeme potrebovať vaše osobné údaje v rozsahu: kontaktné a fakturačné údaje (krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska a ak je zákazníkom podnikateľsky subjekt: názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH).
• Vedenie účtovníctva. Ak ste našim zákazníkom, vaše osobné (fakturačné) údaje potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
• Zasielanie obchodných oznámení a aktualít. Vaše osobné údaje (e-mail, meno a priezvisko), odkazy, na ktoré v týchto e-mailoch klikáte a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení a aktualít.
Právny základ spracovania osobných údajov
Právnym základom spracovania osobných údajov je váš súhlas. Na základe tohto súhlasu budeme spracovávať tieto osobné údaje:
- meno a priezvisko;
- dátum narodenia;
- názov spoločnosti;
- IČO;
- DIČ;
- IČ DPH;
- adresa bydliska alebo sídlo spoločnosti;
- e-mailová adresa;
- telefonický kontakt.
na účely priameho marketingu, najmä telefonického alebo e-mailového ponúkania produktov a služieb.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
Doba uchovávania osobných údajov
Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a 3 roky po ukončení zmluvného vzťahu.
Po uplynutí doby uchovávania je Správca povinný údaje vymazať.
Bezpečnosť osobných údajov
Správca vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia potrebné na zabezpečenie osobných údajov kupujúceho;
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania osobných údajov, najmä zabezpečenie prístupu do počítača heslom, používanie antivírusového softvéru a pravidelnú údržbu počítačov.
Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti ochrany a bezpečnosti spracovávania osobných údajov. Tretia strana, ktorá získava osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov sú nevyhnutne spojené s úspešným plnením kúpnej zmluvy a objednávky medzi Správcom a kupujúcim.
Subdodávateľmi sú:
- Slovenská pošta, s.p. (doručovacia služba);
- Google Analytics (analýza webových stránok).
Odovzdanie osobných údajov mimo EÚ
Osobné údaje spracovávame výhradne v rámci EÚ alebo v ďalších krajinách, ktoré zaisťujú ekvivalentnú úroveň ochrany osobných údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie.
Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov vám prislúchajú niektoré práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy info@slovnova.sk.
Máte právo kedykoľvek požiadať o prístup k svojim údajom - to znamená, že vám na základe vašej žiadosti poskytneme informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, z akého zdroja boli osobné údaje získané, komu boli vaše údaje poskytnuté a na aké obdobie budú uložené.
Máte právo kedykoľvek požiadať o opravu nepresných osobných údajov alebo o ich doplnenie, ak sú neúplné. Máte tiež právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli pôvodne zhromaždené, alebo ktoré už prevádzkovateľ nie je oprávnený používať z iných dôvodov (napr. boli spracované nezákonne, ich vymazanie vyžaduje zákon atď.).
Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov - to znamená, že nás môžete požiadať, aby sme vaše údaje nevymazávali, ak by sme to inak boli povinní urobiť, a tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje ďalej nespracúvali, kým nebude jasné, či sú spracúvané údaje presné, alebo či bola vaša námietka proti spracúvaniu vašich osobných údajov vznesená na základe primeraných dôvodov (pozri nižšie právo namietať).
Máte právo na prenosnosť svojich osobných údajov - to znamená, že môžete požiadať, aby sme vám poskytli nami spracúvané osobné údaje v elektronickej podobe, aby ich bolo možné ľahko preniesť k inému prevádzkovateľovi (poskytovateľovi služieb). Toto právo sa vzťahuje len na osobné údaje, ktoré sme získali v elektronickej podobe na základe vášho súhlasu alebo na základe zmluvy.
Máte právo na vymazanie svojich údajov (byť zabudnutý) a prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje bez zbytočného odkladu v prípade, že nastanú podmienky stanovené v nariadení.
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.
Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu údajov.
Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade sa vaše osobné údaje nebudú ďalej spracúvať.
Prehlásenie
Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou a to hlavne v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR, teda že:
• vaše osobné údaje budeme spracovávať len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udelením súhlasu.
• podľa článku 13 GDPR plníme informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
• umožníme vám uplatnenie a plnenie vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
Tieto Zásady spracovania a ochrany osobných údajov platia od 4.6.2018

Slovakia

+421 915 041 200Czech Republic

+420 721 432 277

email: contact@slovnova.sk

Privacy Policy

© Copyright 2018 Slov-Nova, s.r.o. - All Rights Reserved

Created with Mobirise css website theme