Grantové poradenstvo

Naše grantové poradenstvo je zamerané na vypracovanie investičných a neinvestičných projektov v rámci grantových schém financovaných z fondov EÚ.
Spoluprácu na vypracovaní projektov zahajujeme prvotným poradenstvom a analýzou projektového zámeru. Výstupom z tejto časti je „Štúdia dotačných príležitostí“, ktorá slúži pre prijatie rozhodnutia o podaní alebo nepodaní projektu.
Pri vypracovaní grantových projektov využívame dôkladné sektorové znalosti, ktoré uplatňujeme pri príprave projektov a samotnom čerpaní finančných prostriedkov z dostupných grantových a dotačných zdrojov.

> Predprojektová príprava
> Projektová príprava
> Implementácia projektu


> Komunitárne programy
> Programy cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce
> Nástroje na financovanie vonkajšej činnosti EÚ

Príprava projektov

Pri príprave grantových projektov vám ponúkame spoluprácu na viacerých úrovniach.

Predprojektová príprava

Predprojektová príprava spočíva v hľadaní a posudzovaní vhodných riešení projektového zámeru a tvoria ju tieto činnosti:

> konzultácia projektového zámeru
> poradenstvo pri hľadaní vhodných fondov a
   grantových schém 
> spracovanie analýzy z pohľadu prípravy
   potenciálnych projektov 
> vypracovanie časového plánu projektu
> vypracovanie zoznamu povinných príloh
   projektu a podpornej dokumentácie 
> pravidelné poskytovanie informácií o
   možnostiach čerpania pomoci Európskej
   únie a iných zdrojov finančnej pomoci 

Projektová príprava

Aktivity počas projektovej prípravy zahŕňajú hlavne:

> spracovanie projektového spisu v zmysle
   podmienok výzvy 
> konzultácie k povinným a nepovinným
   prílohám žiadosti 
> konzultácie k rozpočtu projektu (oprávnené      a neoprávnené náklady) 
> vypracovanie čestných vyhlásení v rámci
   projektovej žiadosti 
> formálna kontrola vypracovanej projektovej
   žiadosti v zmysle podmienok výzvy 
> odovzdanie projektovej žiadosti na príslušné
   miesto 

Implementácia projektu

Pri implementácii projektu zabezpečujeme dohľad na plnenie všetkých zmluvných podmienok tak, aby boli realizované včas, formálne a obsahovo správne a aby sa minimalizovalo riziko krátenia alebo odobratia získaného finančného príspevku.

Konkrétne to sú nasledovné aktivity:

> príprava podkladov k podpisu zmluvy
> súčinnosť pri verejnom obstarávaní
> príprava a zaslanie oznámenia o začiatku
   realizácie projektu 
> monitorovacie správy
> žiadosti o platbu  

Mobirise

Štúdia dotačných príležitostí

Podrobná analýza slúžiaca pre prijatie rozhodnutia o podaní alebo nepodaní projektu. V štúdii sú zhromaždené čo možno najobsiahlejšie a najrelevantnejšie informácie, hlavne čo sa týka základných pravidiel jednotlivých dotačných titulov a požiadaviek na žiadateľa a na samotný projekt.

Táto analýza prinesie odpoveď na otázky:
> Z akých zdrojov je možné získať dotáciu na projektový zámer
> Ako musí byť upravený projektový zámer, aby bol možné
   získať dotáciu 
> Do akých programov je možné zaradiť projekt
> Kedy bude zverejnená najbližšia výzva a aký je časový
   harmonogram 

Mobirise

Monitorovanie dotačných príležitostí 

Jedná sa o priebežné sledovanie a zasielanie informácií zákazníkom o vhodných dotačných príležitostiach pre daný projektový zámer. Vďaka monitoringu získate aktuálne informácie o vyhlásených a pripravovaných výzvach.

Slovensko

+421 915 041 200

Česká republika

+420 721 432 277

email: contact@slovnova.sk

Ochrana osobných údajov

© Copyright 2018  Slov-Nova, s.r.o. - All Rights Reserved

Mobirise free software - Find more