Manažérske poradenstvo

Naším zákazníkom poskytujeme podporu pre rozvoj firemného a manažérskeho úspechu.
Pomáhame riešiť problémy, vytvárať hodnoty, maximalizovať rast a zlepšovať výkonnosť firmy.
Spolupráca so zákazníkmi je zameraná na oblasť strategického rozvoja, štruktúru riadenia a prevádzku spoločnosti.

Analýzy odvetví a regiónov


Každá firma, ktorá v danom odvetví vstupuje na trh, má svoju stratégiu, či už jasne formulovanú alebo skrytú. Cieľom analýzy je odhaliť strategické činitele, ktoré ovplyvňujú celkovú situáciu v odvetví a sú zdrojom príležitostí a hrozieb pre dané podniky.

Podnikové stratégie


Spolupráca v tejto oblasti je zameraná na prípravu strategických možností budúceho vývoja v oblasti technológií, zákazníckych potrieb, kvality ľudských zdrojov a zmien. Výsledkom bude strategický scenár s kritickými faktormi úspechu, na ktorých budete môcť postaviť vaše budúce podnikateľské aktivity.

Produktivita procesov


Pri hľadaní nových ciest, postupov a rezerv pri výrobných procesoch a systémoch využitia strojových, materiálových a ľudských zdrojov je potrebné sa zamerať na riešenia vo všetkých oblastiach, kde sa dá pozitívne ovplyvniť produktivita.


Mentoring a rozvoj ľudí a tímov


Pre dosahovanie výkonnosti tímov vám ponúkame koučovanie tímov, spôsoby a techniky, ktoré povedú k naštartovaniu ich produktivity.
Náš mentoringový program prepája talentovaných a skúsených zamestnancov s perspektívnymi, menej skúsenými zamestnancami. 

Ekonomické analýzy odvetví a regiónov 

Každá firma, ktorá v danom odvetví vstupuje na trh, má svoju stratégiu, či už jasne formulovanú alebo skrytú. Cieľom analýzy je odhaliť strategické činitele, ktoré ovplyvňujú celkovú situáciu v odvetví a sú zdrojom príležitostí a hrozieb pre dané podniky. Analýza sa zameriava na skúmanie hlavných ekonomických parametrov vybraného odvetvia, jeho hybných síl, konkurenčného prostredia, zmapovania pravdepodobného správania kľúčových konkurentov v prostredí konkrétneho odvetvia.

Prínosy analýzy pre spoločnosti sú nasledujúce: 

 • Získanie prehľadných informácií o trhu a konkurentoch
 • Získanie schopnosti proaktívne jednať pri zmenách podmienok trhu
 • Zlepšenie postavenia Vašej spoločnosti na trhu
 • Dôkladnejšie pochopenie konkurenčného prostredia a očakávaných zmien na trhu 
Zameriavame sa na rôzne odvetvia priemyslu a služieb v regiónoch Slovenska, Českej republiky a Maďarska. 

Podnikové stratégie

Vzhľadom na neustále sa meniace prostredie, je stále ťažšie pre riadiacich pracovníkov vyvinúť formalizované a racionálne plánované stratégie.

Naša vzájomná spolupráca v tejto oblasti povedie k príprave strategických možností budúceho vývoja v oblasti technológií, zákazníckych potrieb, kvality ľudských zdrojov a zmien. Výsledkom bude strategický scenár s kritickými faktormi úspechu, na ktorých budete môcť postaviť vaše budúce podnikateľské aktivity. Súčasťou budú aj stratégie pre praktické dosiahnutie vašich cieľov.

Strategický plán, ktorý pre vás vypracujeme, bude zameraný na: 

 • vyhľadávanie atraktívnych podnikaní a rozhodovanie o spôsoboch vstupu do zvolených odvetví, (akvizícia, spoločné podnikanie a pod.),
 • zvyšovanie dlhodobej výkonnosti podnikového portfólia (posilňovanie pozícií existujúcich činností podnikania, eliminácia nevýnosných činností podnikania, zaraďovanie nového podnikania),
 • identifikovanie strategického súladu medzi podnikaniami a jeho zmena na konkurenčnú výhodu,
 • hodnotenie ziskových perspektív a orientovanie podnikových zdrojov do najatraktívnejších strategických príležitostí. 

Produktivita firemných procesov

Tlak na zníženie produkčných nákladov a zvýšenie výkonnosti doplnený kvalitou vlastnej produkcie a rýchlosťou reakcií na požiadavky zákazníkov je najčastejším dôvodom potreby zvýšenia produktivity firemných procesov.

Pri hľadaní nových ciest, postupov a rezerv pri výrobných procesoch a systémoch využitia strojových, materiálových a ľudských zdrojov je potrebné sa zamerať na riešenia vo všetkých oblastiach, kde sa dá pozitívne ovplyvniť produktivita.

Naša činnosť sa zameriava na tri základné oblasti, v ktorých zvyšovanie produktivity prináša návratnosť vstupných investícií v relatívne krátkom čase.

Jedná sa o:

 • Zavádzanie metód a postupov vedúcich k zvýšeniu využitia vstupných zdrojov a zvýšenie využitia výstupov zo systému či procesu.
 • Zmapovanie, vyhodnotenie a následné zvýšenie a rozvíjanie potenciálu pracovníkov podniku, tzv. personálny audit
 • Zhodnotenie účelnosti, opodstatnenosti a počtu pracovných miest v organizačnej štruktúre - optimalizácia potreby ľudských zdrojov 

Mentoring a rozvoj ľudí a tímov

Pre dosahovanie výkonnosti tímov vám ponúkame koučovanie tímov, spôsoby a techniky, ktoré povedú k naštartovaniu ich produktivity.

Náš mentoringový program prepája talentovaných a skúsených zamestnancov (mentorov) s perspektívnymi, menej skúsenými zamestnancami (mentormi).

Ako môže mentoring pomôcť vašej spoločnosti? 

 • Prispeje k posilneniu strategických podnikateľských iniciatív
 • Podporí udržanie zamestnancov
 • Zníži náklady
 • Zlepší produktivitu
 • Posilní profesionálny rozvoj
 • Spojí skúsených zamestnancov a ich cenné informácie s ostatnými zamestnancami, ktorí takéto informácie potrebujú
 • Zvýši zapojenie vlastných zamestnancov, namiesto externých konzultantov, ako interných expertov na profesionálny rozvoj

Slovensko

+421 915 041 200

Česká republika

+420 721 432 277

email: contact@slovnova.sk

Ochrana osobných údajov

© Copyright 2018  Slov-Nova, s.r.o. - All Rights Reserved

Made with Mobirise - Check it