Poradenstvo v oblasti udržateľnosti

Firmy v dnešnej dobe čelia zvyšujúcim sa právnym a trhovým požiadavkám na zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov a zníženie environmentálneho dopadu svojich výrobkov a služieb. Pomocou podpory využívania prístupov životného cyklu sa zameriavame na zlepšovanie ekologickej stopy a uľahčenie prechodu na udržateľné podnikanie najmä v malých a stredných podnikoch.

Vypracujeme analýzu životného cyklu (LCA), ktorá Vám umožní analyzovať celý životný cyklus produktu, či služby.

Analýza životného cyklu produktov a služieb (LCA)

Hodnotenie životného cyklu poskytuje organizáciám komplexné pochopenie ich dopadov na životné prostredie a umožňuje im prijímať informované rozhodnutia o tom, ako môžu zlepšiť svoj vplyv na životné prostredie.

Environmentálne prehlásenie o produkte (EPD)

EPD je považované za komunikačný nástroj pre analýzy LCA. Ide o súbor merateľných informácií o vplyve produktu (výrobku alebo služby) na životné prostredie v priebehu celého životného cyklu.

Environmentálna spoločenská zodpovednosť (CSR)

Transparentnosť a zverejňovanie informácií o uhlíkovej stope sa čoraz viac stávajú stredobodom záujmu dnešných firiem, ktoré toho využívajú pri budovaní obchodného modelu v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti.

Analýza životného cyklu (LCA)

Hodnotenie životného cyklu (LCA) je metodika používaná na hodnotenie vplyvov na životné prostredie spojených s výrobkom, službou alebo procesom po celú dobu jeho životného cyklu. Zaoberá sa širokou škálou environmentálnych problémov, vrátane využívania zdrojov, využívanie pôdy a toxicity.
LCA

Prečo robiť analýzu LCA?

Zistením dopadov vyrábaných produktov alebo poskytovaných služieb na životné prostredie možno identifikovať oblasti, v ktorých je neefektívnosť a dochádza k poškodeniu životného prostredia a následným vylepšením a optimalizovaním procesov docieliť šetrenie zdrojov a zníženie prevádzkových nákladov.

Proaktívnym prístupom k výzvam v oblasti životného prostredia a začlenením informácií o udržateľnosti do každodenného rozhodovania možno riadiť riziko dodávateľského reťazca, posilniť lojalitu zákazníkov, zlepšiť imidž firmy, zvýšiť dôveru zákazníkov a preukázať dodržiavanie environmentálnych predpisov.

Pre koho je analýza LCA?

Analýza LCA pomáha firmám identifikovať potenciálne oblasti zlepšovania, nezamýšľané následky podnikatelských rozhodnutí a odhaliť scenáre budúcich zmien. Výsledky LCA sú zdrojom hodnotných informácií pre všetky oddelenia firmy.

Produktový manažment / Výskum a vývoj
- Dodržiavanie predpisov,
- Vývoj nových udržateľných produktov

Riadenie dodávateľského reťazca a nákup
- Nájdenie a výber lepšieho dodávateľa

Marketing a predaj
- Napĺňanie požiadaviek zákazníkov na udržateľnosť

Výkonný manažment a strategické vedenie
- Začlenenie udržateľnosti do celého podnikania

Aký softvér používame?

Pri analýzach LCA je úplnosť a technologické pokrytie databáz významným vstupom pre kvalitu LCA.

Pri vypracovaní analýz LCA predstavujú databázy kvalitu hodnotenia a mali by byť pravidelne aktualizované, inak LCA neposkytne správny výsledok a nemusia byť overené jednotlivými overovateľmi.

Preto používame vybraný LCA softvér Umberto LCA+ a najkomplexnejšie databázu životného cyklu inventára Ecoinvent

Environmentálne prehlásenie o produkte (EPD)

EPD sú považované za komunikačné nástroje pre analýzy LCA. Ide o súbor merateľných informácií o vplyve produktu (výrobku alebo služby) na životné prostredie v priebehu celého životného cyklu. Tieto informácie sa zisťujú metódou analýzy životného cyklu (LCA) podľa noriem ISO 14040.
EPD

Prečo robiť EPD?

EPD sa používa na kvantifikáciu a potom komunikáciu celoživotného dopadu produktu na životné prostredie. Poskytujú objektívne, dôveryhodné a neutrálne hodnotenie.
Pri vytváraní EPD sa výrobca zaväzuje merať a transparentne deklarovať vplyv na životné prostredie v prístupnom formáte.

Ako môžete použiť EPD na rozvoj vášho podnikania?

Vypracovanie EPD signalizuje záväzok merať a znižovať vplyv vášho produktu na životné prostredie. Okrem toho vaša EPD hmatateľne podporuje rozvoj podnikania v mnohých ohľadoch.
Diferenciácia trhu:
- uľahčenie zákazníkom s uhlíkovým vedomím nájsť a vybrať si váš produkt oproti ostatným na trhu

Benchmarking vášho výkonu:
- pomáha vidieť, ako ste na tom s konkurenciou

Vývoj produktu:
- identifikáciou toho, kde a ako znížiť dopad, ste pripravení splniť meniace sa požiadavky udržateľnosti 

Environmentálna spoločenská zodpovednosť (CSR)

Vzťah podniku k životnému prostrediu a zlepšovanie environmentálneho profilu v súčasnosti prestáva byť len otázkou plnenia legislatívnych požiadaviek, ale začína stále viac zaujímať úlohu ako nástroj upevnenie pozície podniku na trhu.
Mobirise

Firmy v dnešnej dobe čoraz častejšie narážajú na environmentálne a spoločenské problémy, ako sú zmeny klímy, úbytok zdrojov a zhoršujúcej sa ekosystém a navyše stále viac spotrebiteľov vyhľadáva jasné, transparentné a dôveryhodné vyhlásenie firiem o boji proti zmene klímy. Aby mohla spoločnosť úspešne zdolať riziká a využiť príležitosti plynúce z týchto zmien, musí sa zamerať na svoj príspevok k udržateľnej a životaschopné budúcnosti.

Transparentnosť a zverejňovanie informácií o uhlíkovej stope sa čoraz viac stávajú stredobodom záujmu dnešných firiem, ktoré toho využívajú pri budovaní obchodného modelu v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti.

Vďaka zahrnutiu environmentálnych aspektov do strategického plánovania a riadenia sa firmám otvárajú nové možnosti získania konkurenčnej výhody.

Slovensko

+421 915 041 200

Česká republika

+420 721 432 277

email: contact@slovnova.sk

Ochrana osobných údajov

© Copyright 2018  Slov-Nova, s.r.o. - All Rights Reserved

Created with Mobirise - Go now