Grantové poradenství

Naše grantové poradenství je zameřano na vypracování investičních a neinvestičních projektů v rámci grantových schémat financovaných z fondů EU.
Spolupráci na vypracování projektů zahajujeme prvotním poradenstvím a analýzou projektového záměru. Výstupem z této části je "Studie dotačních příležitostí", která slouží pro přijetí rozhodnutí o podání nebo nepodání projektu.
Při vypracování grantových projektů využíváme důkladné sektorové znalosti, které uplatňujeme při přípravě projektů a samotném čerpání finančních prostředků z dostupných grantových a dotačních zdrojů.

> Předprojektová příprava
> Projektová příprava
> Implementace projektu


> Komunitární programy
> Programy přeshraniční a nadnárodní spolupráce
> Nástroje pro financování vnější činnosti EU

Příprava projektů

Při přípravě grantových projektů vám nabízíme spolupráci na více úrovních.

Předprojektová příprava

Předprojektová příprava spočívá v hledání a posuzování vhodných řešení projektového záměru a tvoří ji tyto činnosti:

> konzultace projektového záměru
> poradenství při hledání vhodných fondů a
   grantových schémat
> zpracování analýzy z pohledu přípravy
   potenciálních projektů
> vypracování časového plánu projektu
> vypracování seznamu povinných příloh
   projektu a podpůrné dokumentace
> pravidelné poskytování informací o
   možnostech čerpání pomoci Evropské
   unie a jiných zdrojů finanční pomoci

Projektová příprava

Aktivity během projektové přípravy zahrnují hlavně:

> zpracování projektového spisu ve smyslu
   podmínek výzvy
> konzultace k povinným a nepovinným
   přílohám žádosti
> konzultace k rozpočtu projektu (způsobilé a
   nezpůsobilé náklady)
> vypracování čestných prohlášení v rámci
   projektové žádosti
> formální kontrola vypracované projektové
   žádosti podle podmínek výzvy
> předání projektové žádosti na příslušné
   místo  

Implementace projektu

Při implementaci projektu zajišťujeme dohled na plnění všech smluvních podmínek tak, aby byly realizovány včas, formálně a obsahově správné a aby se minimalizovalo riziko krácení nebo odebrání získaného finančního příspěvku.

Konkrétně to jsou následující aktivity:

> příprava podkladů k podpisu smlouvy
> součinnost při veřejných zakázkách
> příprava a zaslání oznámení o začátku
   realizace projektu
> monitorovací zprávy
> žádosti o platbu   

Mobirise

Studie dotačních příležitostí

Podrobná analýza sloužící pro přijetí rozhodnutí o podání nebo nepodání projektu. Ve studii jsou shromážděny co možná nejúplnější a nejrelevantnější informace, hlavně co se týče základních pravidel jednotlivých dotačních titulů a požadavků na žadatele a na samotný projekt.

Tato analýza přinese odpověď na otázky:
> Z jakých zdrojů je možné získat dotaci na projektový záměr
> Jak musí být upraven projektový záměr, aby byl možné
   získat dotaci
> Do jakých programů je možné zařadit projekt
> Kdy bude zveřejněna nejbližší výzva a jaký je časový
   harmonogram 

Mobirise

Monitorování dotačních příležitostí

Jedná se o průběžné sledování a zasílání informací zákazníkům o vhodných dotačních příležitostech pro daný projektový záměr.
Obsahem monitoringu jsou aktuální informace o vyhlášených a připravovaných výzvách.

Slovensko

+421 915 041 200Česká republika

+420 721 432 277

email: contact@slovnova.sk

Ochrana osobních údajů

© Copyright 2018  Slov-Nova, s.r.o. - All Rights Reserved

Mobirise web software - More here