Poradenství v oblasti udržitelnosti

Firmy v dnešní době čelí zvyšujícím se právním a tržním požadavkům na zvýšení účinnosti zdrojů a snížení environmentálního dopadu svých výrobků a služeb.
Pomocí podpory využívání přístupů životního cyklu se zaměřujeme na zlepšování ekologické stopy a usnadnění přechodu na udržitelné podnikání zejména v malých a středních podnicích.

Vypracujeme analýzu životního cyklu (LCA), která Vám umožní analyzovat celý životní cyklus produktu či služby.

Analýza životního cyklu produktů a služeb (LCA)

Hodnocení životního cyklu poskytuje organizacím komplexní pochopení jejich dopadů na životní prostředí a umožňuje jim přijímat informovaná rozhodnutí o tom, jak mohou zlepšit svůj vliv na životní prostředí.

Environmentální prohlášení o produktu (EPD)

EPD je považováno za komunikační nástroj pro analýzy LCA. Jde o soubor měřitelných informací o vlivu produktu (výrobku nebo služby) na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu.

Environmentální společenská odpovědnost (CSR)

Transparentnost a zveřejňování informací o uhlíkové stopě se stále více stávají středem zájmu dnešních firem, které toho využívají při budování obchodního modelu v souladu s principy udržitelnosti.

Analýza životního cyklu (LCA)

Hodnocení životního cyklu (LCA) je metodika používaná k hodnocení vlivů na životní prostředí spojených s výrobkem, službou nebo procesem po celou dobu jeho životního cyklu. Zabývá se širokou škálou ekologických problémů, včetně využívání zdrojů, využívání půdy a toxicity.
LCA

Proč dělat analýzu LCA?

Zjištěním dopadů vyráběných produktů nebo poskytovaných služeb na životní prostředí lze identifikovat oblasti, ve kterých je neefektivnost a dochází k poškození životního prostředí a následným vylepšením a optimalizací procesů docílit šetření zdrojů a snížení provozních nákladů.

Proaktivním přístupem k výzvám v oblasti životního prostředí a začleněním informací o udržitelnosti do každodenního rozhodování lze řídit riziko dodavatelského řetězce, posílit loajalitu zákazníků, zlepšit image firmy, zvýšit důvěru zákazníků a prokázat dodržování ekologických předpisů.

Pro koho je analýza LCA?

Analýza LCA pomáhá firmám identifikovat potenciální oblasti zlepšování, nezamýšlené následky podnikatelských rozhodnutí a odhalit scénáře budoucích změn. Výsledky LCA jsou zdrojem hodnotných informací pro všechna oddělení firmy.

Produktový management / Výzkum a vývoj
> Dodržování předpisů,
> Vývoj nových udržitelných produktů

Řízení dodavatelského řetězce a nákup
> Nalezení a výběr lepšího dodavatele

Marketing a prodej
> Naplňování požadavků zákazníků na udržitelnost

Výkonný management a strategické vedení
> Začlenění udržitelnosti do celého podnikání

Jaký software používáme?

Při analýzách LCA je úplnost a technologické pokrytí databází významným vstupem pro kvalitu LCA.

Při vypracování analýz LCA představují databáze kvalitu hodnocení a měly by být pravidelně aktualizovány, jinak LCA neposkytne správný výsledek a nemusí být ověřeny jednotlivými hodnotitely.

Proto používáme vybraný LCA software Umberto LCA+ a nejkomplexnější databázi životního cyklu inventáře Ecoinvent.

Environmentální prohlášení o produktu (EPD)

EPD jsou považovány za komunikační nástroje pro analýzy LCA. Jde o soubor měřitelných informací o vlivu produktu (výrobku nebo služby) na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu. Tyto informace se zjišťují metodou analýzy životního cyklu (LCA) podle norem ISO 14040.
EPD

Proč dělat EPD?

EPD se používá ke kvantifikaci a následnou komunikaci celoživotního dopadu produktu na životní prostředí. Poskytuje objektivní, důvěryhodné a neutrální hodnocení.
Při vytváření EPD se výrobce zavazuje měřit a transparentně deklarovat vliv na životní prostředí v přístupném formátu.

Jak můžete použít EPD na rozvoj vašeho podnikání?

Vypracování EPD signalizuje závazek měřit a snižovat vliv vašeho produktu na životní prostředí. Kromě toho vaše EPD hmatatelně podporuje rozvoj podnikání v mnoha ohledech.

Diferenciace trhu:
- usnadnění zákazníkům s uhlíkovým vědomím najít a vybrat si produkty oproti ostatním na trhu

Benchmarking vašeho výkonu:
- pomáhá vidět, jak jste na tom s konkurencí

Vývoj produktu:
- identifikací toho, kde a jak snížit dopad, jste připraveni splnit měnící se požadavky udržitelnosti

Environmentální společenská odpovědnost (CSR)

Vztah podniku k životnímu prostředí a zlepšování environmentálního profilu v současnosti přestává být jen otázkou plnění legislativních požadavků, ale začíná stále více zajímat roli jako nástroj upevnění pozice podniku na trhu.
Mobirise

Firmy v dnešní době stále častěji narážejí na environmentální a společenské problémy, jako jsou změny klimatu, úbytek zdrojů a zhoršující se ekosystém a navíc stále více spotřebitelů vyhledává jasné, transparentní a důvěryhodné prohlášení firem o boji proti změně klimatu. Aby mohla společnost úspěšně zdolat rizika a využít příležitosti plynoucí z těchto změn, musí se zaměřit na svůj příspěvek k udržitelné a životaschopné budoucnosti.

Transparentnost a zveřejňování informací o uhlíkové stopě se stále více stávají středem zájmu firem, které toho využívají při budování obchodního modelu v souladu s principy udržitelnosti.

Díky zahrnutí environmentálních aspektů do strategického plánování a řízení se firmám otevírají nové možnosti získání konkurenční výhody.

Slovensko

+421 915 041 200Česká republika

+420 721 432 277

email: contact@slovnova.sk

Ochrana osobních údajů

© Copyright 2018  Slov-Nova, s.r.o. - All Rights Reserved

Design a free site with Mobirise